Home » اومانیسم by Tony Davies
اومانیسم Tony Davies

اومانیسم

Tony Davies

Published
ISBN :
Paperback
198 pages
Enter the sum

 About the Book 

گرچه اومانیسم مقوله ای است که در اصل به عصر نوزایی و دوران روشنگری برمی گردد، امروز نیز به لحاظ ایدئولوژیک و مفهومی همچنان محور مباحث دنیای مدرن و حتا پسا مدرن است. مقوله ای که دامنه ی معانی و بسترهای ممکن آن گستردگی نامعلومی دارد و از این رو در کتابMoreگرچه اومانیسم مقوله ای است که در اصل به عصر نوزایی و دوران روشنگری برمی گردد، امروز نیز به لحاظ ایدئولوژیک و مفهومی همچنان محور مباحث دنیای مدرن و حتا پسا مدرن است. مقوله ای که دامنه ی معانی و بسترهای ممکن آن گستردگی نامعلومی دارد و از این رو در کتاب حاضر از دیدگاهی کثرت گرایانه بررسی شده و لایه های مختلف معنایی آن در بسترهای ایدئولوژیک گوناگون و دوران های تاریخی مختلف نشان داده شده است.